دست نوشته ها

دست نوشته های دختران کلاس یکمی
گفتم کی یادگرفته نام مرا بنوسید، پنج شش نفر آمدند نوشتند
یکی نوشت: آقا موسوی در روستا است
و دیگری نوشت: آقا موسوی دوستت دارم