دوست خوب

1397-6-3-
دیروز میزبان دوست ارجمندم جناب اسد احتشام بودیم که تازه از افغانستان آمده است. اسد دانش آموخته زبان فارسی از دانشگاه بلخ است و برای بچه ها کتاب می برد و می خواند.