دومین دوره ی کارگاه آموزش نقاشی

امروز دومین دوره ی کارگاه آموزش نقاشی برای بچه ها برگزار شد همراه با آشی بسیار خوشمزه که جناب “سعادت” و دوستانشان پخته بودند. این هم “سهیلا”ست که دیروز لری گپ زد