دیدار رئیس

 

بازدید جناب حسینی نماینده جدید وزارت معارف و جناب حجازی مسوول امور مهاجرین در سفارت از غرفه ماهنامه کودکان آفتاب