دیگری

دومین روز نشست – ادبیات کودکان و “دیگری”-
در بخش دوم نشست فرصتی پیش آمد تا تلنگری زده و درباره “دیگری” بودن کودکان پناهجوی افغانستانی هم بگویم. شوربختانه ادبیات حوزه ی کودکان نتوانسته است پس از سال زندگی مهاجرین در ایران بیگانه پنداری و خط کشی هایی را که در روان و ذهن کودکان ایران نسبت به کودکان پناهجو وجود دارد کم رنگ کند.