روزی با سه هفت


1397-7-7- امروز روز شگفتی بود: روزی با سه تا هفت🤔
از بامداد همکاران جشن پاپیون زنی داشتند روی کتابهای درسی بچه ها، روز دوشنبه آغازی دیگر خواهیم داشت برای گسترش و فراگیری دانش و خرد و دوستی.🌻😍