روز بدرود

۱۳۹۷-۲-۲۶ 😢
می شود گفت امروز روز پایانی سال آموزشی بود. هفته ی دیگر ازمون های پایانی است و اغاز فرویش های تابستانی. آهنگ بدرود را امروز با بچه ها خواندیم و چند نگاره به یادبود گرفتیم. 😍🍀