روز جهانی مبارزه با کار کودک

دوازدهم ژوئن «روز جهانی مبارزه با کار کودک» گرامی باد.
«کودکان کار» فقط سختی کار را به دوش نمی کشند؛ آنها دربرابرهمه گونه آسیب می باشند، کودکانی که زخمِ فقر و تحقیر و سوء استفاده های جنسی روح آنان را می خراشد و تا زنده اند روح و روانشان را آزار می دهد. آنها هیچ جایی برای بیان دردهای خود ندارند. آنها در تنهایی و در خویشتن خویش رنج می کشند و می سوزند و به ظاهر بزرگ می شوند.
۱۳۹۱-۸-۲۷۷ – کودکان اسفندی کابل.