روز جهانی کودک و بی روزگاری کودکان افغانستان

روز جهانی کودک و بی روزگاری کودکان افغانستان
نگاره ی دوم
برهان الدین نوجوانی که به جای نشستن در کلاس درس در ساختمان در حال ساخت کار و زندگی می کند.
آبان ۲۶-۱۳۹۶