روز دوم کارگاه؛ نمایش برای کودکان

روز دوم کارگاه “نمایش برای کودکان” و عروسک هایی که خودمان ساخته و در پایان کارگاه یکی از داستان ها را انجام دادیم