زبان انگلیسی 😊

۱۳۹۸-۴-۲ 😊
خوشبختانه کلاسهای تابستانی بچه ها یکی یکی دارند آغاز می شوند. چند روزی است که کلاس زبان راه افتاده است و کلاسهای داستان نویسی، شاهنامه خوانی، تاتر، کامپیوتر، کاردستی، کتابخوانی هم در آستانه راه اندازی اند. 😍