زبان کوچک

1397-3-6- یکی شان هنگام سلفی گرفتن زبان در آورد منم گفتم همه باید زبانشان را در بیاورند😜