زمستان ۱۳۹۱- بچه های اسفندی کابل

۱۳۹۸/۳/۲۲

بچه هایی که شادی و رویاهای کودکانه شان در میان فقر و جنگ و جهل نابزرگان و کارهای سخت گم شده است.
دوازدهم ژوئن روز جهانی مبارزه با کار کودکان گرامی باد.
به امید جهانی آباد با کودکانی شاد و باسواد. ❤️ 🍀 🌻