زنگ خانه

۱۳۹۶-۹-۱- زنگ خانه بود و بچه ها در حال رفتن، چندتایشان هم دورم جمع شده بودند. گفتم بچه ها بخندید تا یک عکس بیندازم، همگی غش غش خندیدند