زنگ علوم🍀

۱۳۹۸-۶-۱۱-  کلاس دوم جهشی، آموزگار بانو حسنی 👩🏻‍🏫🍀
زنگ علوم همیشه برام کسل آورترین زنگ بود چون معلم یک ریز حرف می زد و کتاب را رو خوانی می کرد، کتاب های آن دوران هم پر از متن و بدون هیچ تصویری بود.
وقتی معلم شدم‌؛ یاد آن دوران می افتادم و سعی می کردم با کم ترین هزینه و امکانات علوم را که یکی از درس های مهم است به دانش آموزان بیاموزم .
امروز علوم داشتیم با کمک دانش آموزان ژله، شربت و شکلات آجیلی درست کردیم با موضوع تبدیل مواد.
امیدوارم زنگ علوم من برای بچه هاخسته کننده نبوده باشد.