زهرا بانو

زهرا بانو
امروز “زهرا” هم یاد گرفت نامش را بنویسد. همه را شیرینی داد
آهنگ شاد گذاشته بودند و بچه ها دست می زدند. برای شادی و خنده ی بچه ها همراه با آهنگ کمی برره ای رفتم برایشان