ساعت 13:30

1396-12-29 -ساعت 13:30
بانو یعقوبی، جناب نوروزی و بانو مژگان نظری تا امروز درگیر پخش کفش و رخت و شلوار بچه ها بودند
مژگان گفت این روزها از بس کفش و پوشاک عیدی خریدیم که خرید زده شده ایم بیخی!