ستایش

 … امروز ستایش هم یادگرفت نامش را بنویسد. من هم رفتم و این نگاره را گرفتم. روی تخته هم نوشتم: به نام خدایی که گنجشک را آفرید و
چِیو چیو، همان جیک جیک است با گویش فارسی دَری