سمینار؛ برندینگ در سازمانهای مردم نهاد

سمینار برندینگ در سازمانهای مردم نهاد
چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶-انجمن فارغ التحصیلان شریف
استاد: آراسب احمدیان مدیرعامل موسسه محک