سهم کودکان ما

سالهاست که سهم کودکان این سرزمین از زندگی و شادی و آموزش؛ وحشت همیشگی و داغ یتیمی و مرگ است.
امروز تنها سهمی که تمام و کمال به کودکان سرپل پرداخت شد مرگ بود. آنها در هیچ معادله و محاسبه ی دیگر این مردم و حکومت سهمی نداشتند و ندارند، سهم آنان از این سرزمین گلوله های داغی بود که به قلب های کوچک و بدن نحیف شان شلیک شد.
لعنت و ننگ بر بزرگان سرزمینی که روزگار کودکانش چنین است.