سهیلا

سهیلا
سهیلا دانش آموز شاد و همیشه مرتب دبستان است و بسیار شیرین زبان و درسخوان. امروز که داشت می آمد به شوخی گفتم سهیلا داری آهنگ گوش می کنی؟ گفت نه برای اینه که گوشام سردش نشه