سومین جشنواره جایزه ی فیروزه

.غرفه ی جناب شرافت هنرمند نامی و پرکار افغانستانی با آفرینش های هنری شکفت انگیز و دیدنی به همراه دوستان ارجمند جناب دکتر انور پویا و محمدعلی حیدری و جناب تاتار از بچه های ترکمن