سومین کارگاه آموزش نقاشی

1397-3-3-
بازی با رنگها و پرواز دادن پرنده ی خیال و شادمانی مشترک و آوردن همه ی این زیبایی ها بر روی بوم نقاشی برآیند این کارگاه بود. 😍