شاهنامه خوانی

۱۳۹۸-۴-۹
نخستین نشست آموزش شاهنامه خوانی همراه با آموزش نقاشی.
سپاس فراوان از بانو “غزال” که با شوق و انرژی فراوان و از راه دور می آیند و با بچه ها کار می کنند و با مهربانی و بزرگواری پذیرفتند که تا پایان تابستان این نشست ها را برای بچه ها برگزار نمایند.
تندرست و دلشاد باشید بانو غزال و حسین عزیز. 🌹
#دبستان_فرهنگ_کودکان_پناهجو
#خانه_کودکان_افغانستان
#کودکان_افغانستان #خانه_کودکان_آفتاب #دبستان_فرهنگ #افغانستان #آموزش #نادر_موسوی #آموزگار #ایران