شهریور هم از راه رسید

1397-6-1-شهریور هم از راه رسید و دبستان دارد به کمک جوانان شاد و پر انرژی که داوخواهانه مهر افشانی می کنند رَختی نو از رنگهای زیبا به تن می کند برای آغازی دوباره در مهر. 😍