شکلک


ده سال پیش، سال آموزشی ۱۳۸۸
یادم هست هنگام گرفتن نگاره ی پس از این، یکی از بچه ها شکلک در آورد، عکاس گفت: شکلک در نیار بچه.
منم گفتم: بچه ها هرکس هر شکلکی بلده و دوست داره در بیاره.😍😅