شیرمحمد

1397-4-2-😍
از کلاس یکم تا 8م پیش ما بود. سه سال است که رفته جای دیگری. سر
راه دیدمش. کارنامه اش را گرفته و معدلش 18 بود. بار آخری که دیده بودمش دو وجب از من کوتاه تر بود!
جور باشی شیرمحمد.😊