لندن و کابل

1397-5-28- امروز پذیرای دوست ارجمندم جناب رضا محمدی ادیب و شاعر نامی افغانستان و جناب مهندس رضا ممتاز رفیق دیرینم بودیم. یکی از لندن آمده بود و دیگری از کابل. ♥️🌷