مدرسه ای کوچک با آرزوهای بزرگ

مدرسه ای کوچک با آرزوهای بزرگ دیروز بین کاغذها می گشتم که چشمم به این نامه افتاد که بچه های سوم خرداد امسال برایم نوشته بودند.از این بچه ها تنها یک نفر مانده و بقیه رفته اند دبستان دولتی