مدرسه جای کسی نیست که عاشق بشود

۱۳۹۸/۱۱/۲۰
از برگه بانو تکیه قمی.♥️
مدرسه جای کسی نیست که عاشق بشود .
آخر این عشق فقط درس نخواندن دارد.❤
.
.
.
و باز هم مدرسه، پس از مدت ها