مهارت در درختکاری

.آنقدر با مهارت درخت ها را کاشتیم که چیزی نمانده بود شهردار منطقه پیشنهاد استخدام بدهد به من و همکاران