موسسه ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
کارگاه آموزشی “نمایش برای کودکان” به استادی بانوان فلاح پور و اخگری.کارگاهی سودمند و بایسته برای هر آموزگار و همه کسانی که برای کودکان کار می کنند