موسیچه

1397-3-31- شاید موسیچه(یاکریم) می خواهد بچه هایش در کلانی دکتر و مهندس شوند که تخم هایش را در این کلاس گذاشته است!؟☺️
خوش باشی موسیچه جان، تا پایان تابستان کلاسها برای تو و چوچه های توست! 😍