نادرِ زیبا

1397-2-31-☺️
سهیلا با آموزگارش جمله سازی کار می کرد. دیدم روی تخته نوشته: من خانم خودم را دوست دارم. گفتم یک جمله برای منم بنویس. گچ را برداشت و نوشت:
آقای نادر زیبا هستند!😜