نامه‌ی یک کودک پناهنده افغانستانی به کودکان ایران

برگرفته از شماره نخست ماهنامه کودکان آفتاب