نخستین تابلو

1397-3-3-☺️
امروز سومین کارگاه نقاشی با کمک جناب سعادت و دوستان شان برگزار شد.
بچه ها با شور و شادی فراوان نقاشی کشیدند.
برای نخستین بار من هم روانِ پریشم را روی بوم نقاشی آوردم!😜