نشست آشنایی با فعالان صلح

1397-5-9-نشست آشنایی با فعالان صلح و بررسی آموزش ها و کارکردهای صلح خواهانه «خانه کودکان افغانستان» در بنیاد جوانه صلح.