نشست آموزگاران 👩‍🏫

۱۳۹۸-۸-۹ 👩‍🏫
نشست امروز با موضوع روابط دانش آموز و آموزگار، با سپاس از بانو خوش نظر و جناب مهندس سنگانیان
عکس دوم: راهکارهای آموزگاران برای ویژگی های یک معلم موثر
عکس سوم: احساسات و دیدگاه ها در پایان نشست