نشست سازمانهای مردم نهاد

1397-3-29-نشست سازمانهای مردم نهاد فعال برای کودکان با معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری. قولهای خوبی داده شد که امیدارم انجام هم شوند تا آموزش و پرورش بچه ها به گونه بهتری به پیش رود زین پس.😊