نشست مدیران سازمان های مردم نهاد ((سمن)) ها

بنیاد قلم چی
.نشست مدیران سازمان های مردم نهاد با جناب مهندس قلم چی