نشست نقد کتابِ در خانه برادر

 

1397-11-7
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
با حضور دکتر نصر اصفهانی و مهندس عباس عبدی و حبیب میرزایی
در نقد کتاب به گفته وطنداران گپ لوله شد و جناب مهندس عبدی اندکی رنجیدند؛ اما دم دکتر اصفهانی گرم که جسورانه و قاطعانه و با استدلال از کتاب و نتایج آن دفاع کرد. زنده باشی مرد.♥️
لوله شدن گپ: بالا گرفتن بحث و کوتاه نیامدن هیچکدام 😊