نشست هم اندیشی با اداره کل اتباع تهران

 

۱۳۹۶-۴-۲۷
نشست هم اندیشی با اداره کل اتباع تهران و برنامه ریزی برای راه اندازی مرکز فرهنگی و هنری در اردوگاه سلیمان خانی
با سرپرستی بانو دکتر قدیمی و همراهی گروهی از فرهیختگان پناهجو.