نشست کلاس داستان نویسی

1397-5-6- نشست کلاس داستان نویسی با همراهی جناب فروزنده، داستان نویس و شاعر مهمان از اصفهان و بانو مشتاق آموزگار داستان نویسی بچه ها.