نقاشی زهرا

1397-3-23-رفتم دبستان، بچه ها می آمدند برای گرفتن کارنامه. زهرا هم کارنامه اش را گرفته بود. مرا که دید این نقاشی را داد و گفت آقا موسوی این را برای شما کشیدم. این شما هستید و این یکی هم خودمم. 😍❤️