نمایشگاه کتاب

با جمال سجادی گرامی. جوانی دلیر، پرکار و با مرام.
آمد غرفه کتاب خرید. کتابها را نگرفت تا پول شان را پرداخت نکرد. گفت کمک ما همین است که کتابها را بخریم.
جور باشی جوان کاکه. 🌹