نمایشگاه کتاب

دانش آموزان سال‌های دورم بودند. یکی شان را هیچ به یاد نیاوردم. دمشان گرم با این مرامشان که آمدند و بسیار مهربانی کرده و حالم را پرسیدند و برای روزهای مدرسه سپاسگزاری کردند.😍☺️