نمایشگاه کتاب

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران اردیبهشت ماه 98- بازدید جناب حسینی، نماینده وزارت معارف افغانستان در تهران و جناب دکتر حجازی نماینده ی وزارت امور مهاجرین