نمایشگاه کتاب

1398-2-9-استاد جواد خاوری نویسنده کتاب طلسمات و استاد سید ابوطالب مظفری شاعر و جناب ابراهیم شریعتی مدیر انتشارات عرفان در غرفه خانه کودکان افغانستان