نویسندگان کوچک

نویسندگان کوچک
امروز نشست کارگاه داستان نویسی برای بچه هاست. فرشاد و بهاره زودتر از همه آمده بودند. از بهاره پرسیدم تاکنون داستان نوشته ای؟ گفت نه، اما دوست دارم یک داستان بنویسم