هفت سال پیش، جشن الفبا

۱۳۹۰-۳-۳-این نگاره برای هفت سال پیش است چنین روزی. جشن الفبای بچه ها بود و پایان سال.
دلشادم که سه چیز هنوز پابرجاست:
هنوز دبستان برپاست
هنوز آموزگارم
هنوز خنده ها سرجایش هستند به جوری چشم دوستان!😍